Ажәабжьқәа

Популярное

Ажәабжьқәа

06.02.2020 12:32
Уи азы Ақәҵара рыдыркылеит Жәлар Реизара – Апарламент аилатәара аҿы.
05.02.2020 12:23
Атәыла Анапхгара ахада Игорь Ахба иусура ламысцқьала азнеиреи иҳараку изанааҭдырреи инаҵшьны иазгәеиҭеит.
04.02.2020 15:02
Амитинг ахь ицәырҵыз ауаа акциа ҽҳәарадахоит ҳәа аҳәамҭа ҟарҵеит.
04.02.2020 13:43
Убас, апрокурор Хада идҵа ала, имаҵураҭыҧ аҟынтәи ихы дақәиҭтәуп Апрокуратура Хада аусеилыргаратә Усбарҭа аусеилыргаратә хәҭа аиҳабы Адамыр Ҭарба.
04.02.2020 12:14
Абри азы Аҧсныпресс ахь адырра ҟаиҵеит абнахылаҧшҩы Ҭенгиз Џьергениа.
03.02.2020 16:28
Аҧсны агәабзиарахьчареи асоциалтә хьчареи рзы Аминистрра адҵа инақәыршәаны, Аҧсни Қырҭтәылеи ирыбжьоу аҳәынҭқарратә ҳәаа аҿы еиҭаҵуа афлиурографиатә станциа шьақәыргылоуп.
03.02.2020 12:32
Уи азы аусшәҟәы Апарламент аҿы адгалара мҩаҧигеит Аҧсны апрокурор Хада Адгәыр Агрба.
02.02.2020 16:29
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа мҩаҧгахоит хәажәкырамза 22 рзы.

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 545 След.

Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа