Ажәабжьқәа

Популярное

Ажәабжьқәа

30.01.2018 13:08
Аилатәара аҿы Урыстәылатәи Афедерациа аҟынтәи Аҧсныҟа афымцамч анашьҭра алыршара иадҳәалоу азҵаарақәа ирылацәажәеит.
29.01.2018 15:39
Аусурақәа рхыркәшара ҳазҭоу ашықәс абҵарамзеи ҧхынҷкәынымзеи рзы иазҧхьагәаҭоуп.
29.01.2018 14:45
Абри атәы Аҧсныпресс акорреспондент диҿцәажәо иазгәеиҭеит Аҧсны ашәарыцаҩцәеи аҧсыӡкыҩцәеи Реилазаара анаҧхгаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа.

26.01.2018 15:12
Урыстәылатәи Афедерациа аҳәынҭқарратә Дума аҿы Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи Аҧсны иқәынхо Урыстәылатәи атәылауаҩра змоу хазы игоу акатегориа иаҵанакуа  ауааҧсыра амедицинатә цхыраара рыҭареи хәшәыла реиқәыршәареи рганахьала аусеицура инамаданы ирыбжьарҵаз Аиқәшаҳаҭра аратификациа мҩаҧысит.
26.01.2018 13:31
Амилаҭтә хшәааратә система “Аҧреи” “Contact” ҳәа изышьҭоу аҧаратә хархәагақәа рыиагара асистемеи рыбжьара аусеицуразы Аиқәшаҳаҭра анапаҵыҩра мҩаҧысит.  
26.01.2018 12:26
Апомидорқәа раарыхра шымҩаҧысуа атәы Аҧсныпресс акорреспондент иҿцәажәо еиҭарҳәеит Иаарту Акционертә Еилазаара “Едель” анаҧхгаҩы Ахра Амаршьани Зҭакҧхықәра Ҧку Аилазаара “Фруктис” азиндырҩы Геннади Берулааи.
26.01.2018 10:51
Аҭаара аҳәаақәа ирҭагӡаны Аҧсны адәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩбеи Ареспублика Науру апрезидент Барон Дивавеси  Вакеи реиҧылара мҩаҧысит.
25.01.2018 17:33
Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ҭҟәарчал араион ауаажәларра дырҧылеит.

Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 379 След.

Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа