Ажәабжьқәа

Популярное

Ажәабжьқәа

27.01.2020 15:46
Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрра Аҧсны ауааҧсыра рахь ааҧхьара ҟанаҵеит.
26.01.2020 12:31
Валери Бганба аҳазылхратә Хылаҧшырҭа аусзуҩцәа анасыҧ, агәабзиара, агәамч, аизҳазыӷьара, Ҳаҧсадгьыл хра злоу аҿиара иазырхоу аусура аҿы ақәҿиарақәа рзеиӷьаишьеит.
24.01.2020 14:05
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа мҩаҧысраны иҟоуп хәажәкырамза 22 рзы.
24.01.2020 12:41
Аҧсны алхратә комиссиа Хада Аҳәынҭқарра Ахада еиҭалхрақәа рымҩаҧгара арыцхә хәажәкырамза 22 рзы ишьақәнарӷәӷәеит.
23.01.2020 12:54
Ацәыргақәҵа аҿы 150 инареиҳаны асахьаҭыхыҩ ҿарацәа русумҭақәа цәыргақәҵан.
23.01.2020 11:21
Аусшәҟәқәа рыдкылара хыркәшахоит – ‪ажьырныҳәамза 31, 2020 ш.‬
22.01.2020 12:00
Уи азы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба.
21.01.2020 15:10
Алхратә комиссиа Хада аҿы алингвистикатә комиссиа аилатәара мҩаҧысит.

Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 545 След.

Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа