Ажәабжьқәа

Популярное

Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидат изы ихымҧадатәиу: Адгәыр Арӡынба аҧсуа бызшәазы аҧышәыра иҭиит

6425
10.02.2020 17:43
Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидат изы ихымҧадатәиу: Адгәыр Арӡынба аҧсуа бызшәазы аҧышәыра иҭиит
Абри азы Аҧсныпресс ахь адырра аанацҳаит АКХ. 

Аҟәа. Жәабранмза 10. Аҧсныпресс. Алхратә комиссиа Хада Аҧсныпресс ахь иҟанаҵаз адырра ала, Аҳәынҭқарра Ахадарахь апретендент Адгәыр Арӡынба аҧсуа бызшәа адырра ашьақәырҕәҕәаразы ихымҧадатәииз аҧышәара иҭиит. 

"Уи аӡеиҧш аҧсшәа иҳәоит", – ҳәа инаҵшьны иазгәарҭеит Аҧсы АКХ аҟны.

"Убри аан, алингвистикатә комиссиа иҟанаҵо ахыдҵақәа инарықәыршәаны, аҧышәара аҟны Адгәыр Арӡынба агазеҭ аҟынтәи ацыҧҵәаха даҧхьаны еиҭеиҳәар акәын, иара убас ахыҭҳәа иҩыр ахәҭан". 

Аҧышәара ашьҭахь, Адгәыр Арӡынба иазгәеиҭеит: Сара исҭииуаз аҧышәара иахәҭаны иалагалоуп ҳәа  исыҧхьаӡоит. Аҳәынҭқарра Ахадагьы уи ивагылоугьы ирдыруазароуп рхатәы бызшәа, ибзианы аҧсышәала ицәажәозароуп”. 

Алингвистикатә комиссиа ахантәаҩы Алексеи Касланӡиа Адгәыр Арӡынба инапы иаиркит уи аҧышәара злаиҭииз азы аршаҳаҭга.

Аҧышәаратә лингвистикатә комиссиа аилазаараҿы иҟоуп: 
– акомиссиа ахантәаҩы, апедагогикатә наукақәа рдоктор, апрофессор, ААУ алагарҭатә ҵараиура апедагогикеи аметодикеи ркафедра анапхгаҩы Алексеи Касланӡиа;
– афилологиатә наукақәа ркандидат, адоцент, ААУ аҧсуа литература акафедра аиҳабы Диана Џьынџьолиа;
– афилологиатә наукақәа рдоктор, апрофессор, Аҧсны анаукақәа Ракадемиа академик Валентин Коҕониа;
– афилологиатә наукақәа рдоктор, апрофессор Леонид Саманба;
– аҳәынҭқарратә бызшәатә политика азы аҳәынҭқарратә Еилакы ахантәаҩы инапынҵақәа назыгӡо Баҭал Ҳагәышь.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа