Ажәабжьқәа

Популярное

Адиаскураа рыҧшаҳәа аӡҭарчы, апарк “Алаҟә”: Аҟәа ақалақь аҿы аинспекциа амҩаҧгара иацҵоуп

361
06.11.2019 12:40
Адиаскураа рыҧшаҳәа аӡҭарчы, апарк “Алаҟә”: Аҟәа ақалақь аҿы аинспекциа амҩаҧгара иацҵоуп
Аҧсны Аҳҭнықалақь Аҟәа ахада инапынҵақәа назыгӡо Кан Кәарҷиа аҳҭнықалақь аҿы аинспекциатә гәаҭарақәа рымҩаҧгара иациҵеит.

Аҟәа. Абҵарамза 6. Аҧсныпресс. Аҧсны Аҳҭнықалақь Аҟәа ахада инапынҵақәа назыгӡо Кан Кәарҷиа аҳҭнықалақь аҿы зыҧшра ҟамҵакәа иӡбатәу апроблемақәа ралкаара хықәкыс иҟаҵаны аинспекциатә гәаҭарақәа рымҩаҧгара иациҵеит. Кан Кәарҷиа акаҳауажәырҭа “Пингвин” аҟынтәи ақьафурҭа “Дэм” аҟынӡеи, уи анаҩсынгьы агәаҭарақәа мҩаҧигеит. Аилагарақәа маҷымкәа иаарҧшын. Аҳҭнықалақь иаҵанакуа амшын аҧшаҳәа ахылаҧшра знапаҵаҟа иҟоу  аҩнусбарҭа №2 анапхгаҩы, иара убас Ариаҵәаратә Нхамҩа аусзуҩцәеи аҵлақәа асанитартә усдулареи, аҵиаақәа реилыхреи, ачықьқәа рхырффареи рзы адҵа рыҭан.  “Ҳара иарбоу аусурақәа рынагӡараан аекологцәа адҳаҧхьалароуп, иҟоу аҵиаақәа аҧырхага раҳамҭарц азы. Аҧшаҳәа аҿы изызҳауа аиаҵәара – Аҟәа ақалақь ахырдыргабҕьыц иаҩызоуп”, – ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит Кан Кәарҷиа. Убри аан, уи иажәақәа рыла, икаҳаз аҵлақәеи, урҭ ирыцрыҵуа агәам-сами рықәгареи, аус рыдулареи рзы иҷыдоу атехника аахәара аҭахуп. Ари азҵаара аӡбара напы аиркхьеит Аҳәынҭқарра Ахада.

Иара убас, Кан Кәарҷиа Аҟәатәи абааши ақьафурҭа “Дэм” рыбжьара “илахьеиқәҵараха, игәыгәҭажьны иҟоуп” ҳәа иазгәеиҭеит.  Амҩаду иану акаҭран аиҭашьақәыргылареи, ана-ара икажьу аметаллолом ақәгареи, идәылгоу ахәҳаахәырҭақәа ҭыҧк аҿы еизганы, иҟоу аҧҟарақәеи астандартқәеи ирықәшәо аҟаҵареи рзы анапынҵақәа рыҭан. Ихарабҕьароу аргыларақәеи ахаҧшьгареи шьҭарнахыс иаанкылатәуп”, – ҳәа ахәамҭа ҟаиҵеит аҳҭнықалақь ахада инапынҵақәа назыгӡо.Убасҵәҟьа, Кан Кәарҷиа ақалақьтә аӡысыгатә ӡҭарчы аиҭаашьақәыргыларатә усурақәа рымҩаҧысшьа гәеиҭеит.  Апроект ахархәаразы алагалара азҧхьагәаҭоуп хәажәкырамза, 2020 шықәса рзы. Аӡҭарчы ахыб змоу аӡы аршыгатә аппарат ала еиқәыршәоу обиектхоит.
Аҟәа ақалақь ахада инапынҵақәа назыгӡо ақалақь апаркттә зонақәа, ахәҭакахьла, апарк “Алаҟә” аҭагылазаашьа иҷыдоу ахшыҩзышьҭра аиҭеит.Кан Кәарҷиа ишазгәеиҭаз ала, аобиект хазхаҭалатәи ахаҿқәа қьырала ирымоуп, аха арҭ аусдкылаҩцәа  аиқәшаҳаҭратә ҭакҧхықәра нарыгӡаӡом, убри аҟнытә игәыгәҭажьны иҟалеит.  “Иаабо аҭагылазаашьа рҽеимхар, ҳара қьырала агара азы аиқәшаҳаҭра аҧаҳхыр акәхоит. Ари ақалақьтә биуџьет азы иназыцҵоу қәыҕәҕәароуп, аха ақалақь ихадоу апаркқәа руак улаҿ имаамиуа ааныжьра азы азин ҳамаӡам!” – ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит иара.

Аҳҭнықалақь аҿы аинспекциатә гәаҭарақәа  ирыцҵахоит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа