Ажәабжьқәа

Популярное

Апарламент аҿы адемграфиа азы Азакәан аус адулара иалагоит

351
31.10.2019 13:34
Апарламент аҿы адемграфиа азы Азакәан аус адулара иалагоит
Апарламент аҿы уи азы аусуратә гәыҧ аҧҵаразы Ақәҵара рыдыркылеит.

Аҟәа. Жьҭаарамза 31. Аҧсныпресс. Лана Ҵәыџьба. Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аилатәара аҿы асоциалтә усхкы иадҳәалоу азакәанҧҵара аус адуларазы аусуратә гәыҧ аҧҵара инамаданы Ақәҵара рыдыркылеит.

Аусшәҟәы адгалара мҩаҧго, асоциалтә политика, аџьа агәабзиарахьчара, адемографиа, аибашьара аветеранцәеи аинвалидцәеи русқәа рзы Апарламент Аилак ахантәаҩы Алхас Џьынџьал ишазгәеиҭаз ала, иарбоу аусуратә гәыҧ, ахәҭакахьала, адемографиа азы Азакәан аиқәыршәареи аус адулареи адҵахоит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа