Ажәабжьқәа

Популярное

Ажьырныҳәамза инаркны жьҭаарамзанӡа Риҵа иаҭааз атуристцәа рхыҧхьаӡара 300-нызықь-ҩык иреиҳауп

536
01.11.2019 12:43
Ажьырныҳәамза инаркны жьҭаарамзанӡа Риҵа иаҭааз атуристцәа рхыҧхьаӡара 300-нызықь-ҩык иреиҳауп
Сынтәа иҭииз ахәыҷтәы билеҭқәа рхыҧхьаӡара, ҵыҧх аиҧш-зеиҧшу аамҭахәҭа иаҿырҧшны уахәаҧшуазар, 7-нызықь рыла еиҳауп.

Аҟәа. Абҵарамза 1. Аҧсныпресс. Риҵатәи ареликт-милаҭтә Парк апресс-маҵзура иҟанаҵо адыррақәа рыла, 10-мыз рыла аусура иалагӡаны, ажьырныҳәамза 1 инаркны жьҭаарамза 31 рҟынӡа, Риҵатәи ареликт-милаҭтә Парк ахь иҭииз абилетқәа рхыҧхьаӡара 382 030 билет рҟынӡа инаӡеит. 

Аацҳамҭа излаанацҳауа ала, сынтәа зықәра наӡоу рзы абилетқәа рыҭиира 12 303 рыла еиҵахеит, аха ахәыҷтәы билетқәа ракәзар – урҭ 2018 шықәса аиҧш-зеиҧшу аамҭахәҭа иаҿырҧшны уахәаҧшуазар, 7 421 рыла еиҳахеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа