Ажәабжьқәа

Популярное

Иназыцҵоу ашәахтә Ахәҧса аҭышәынтәалара алацәажәара иацҵоуп

329
31.10.2019 12:47
Иназыцҵоу ашәахтә Ахәҧса аҭышәынтәалара алацәажәара иацҵоуп
Апарламент аҿы актәи аҧхьараҿы ирыдыркылеит уи азы азакәан апроект.

Аҟәа. Жьҭаарамза 31. Аҧсныпресс. Елена Полуиан/ЛанаҴәыџьба. Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аилатәара аҿы Иназыцҵоу ашәахтә Ахәҧса аҭышәынтәалара иазку азкәантә шәҟәынҵақәак аиҭакрақәеи ацҵақәеи ралагалара иалацәажәеит.

Азакәан апроект адгалара мҩаҧго, абиуџьети, акредиттә еиҿкаарақәеи. Ашәахтәқәеи афинансқәеи рзы апарламенттә Еилакы ахантәаҩы Натали Смыр иҧаршеиу асхемақәа рыцәцара хықәкы хаданы ишыҟоу азгәалҭеит.

Убри аан, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Апарламент аҿы ихаҭарнак Дмитри Шамба убасҵәҟьа иазгәеиҭеит: “Азакәан апроект аусдкылара аусхкы аҿы акыр аҭагылазаашьа аҧсахуеит, ахәҭакахьалагьы адәныҟаекономикатә усхкы ахаҭарнакцәа рҭаххрақәагьы азҧхьагәанаҭоит”.

Азакәан апроект актәи аҧхьараҿы ирыдыркылеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа