Ажәабжьқәа

Популярное

Ҧхынҷкәынмза 11 рзы амаршрут Алашарбага-Ҭҳәыбын ала атроллеибусқәа рныҟәара аамҭала иаанкылахоит

544
11.12.2019 11:45
Ҧхынҷкәынмза 11 рзы  амаршрут Алашарбага-Ҭҳәыбын ала атроллеибусқәа рныҟәара аамҭала иаанкылахоит
Апассаџьырцәа рныҟәара азы инацҵаны автобусқәа аусура иалагалахоит.

Аҟәа. Ҧхынҷкәынмза 11. Аҧсныпресс. Алашарбага-Ҭҳәыбын еимаздо амҩала ицо афымцамчмҩангагатә цәаҳәақәа реиҭашьақәыргылара ахьымҩаҧысуа инамаданы, ҧхынҷкәынмза 11 рзы амаршрут Алашарбага-Ҭҳәыбын ала атроллеибусқәа рныҟәара аамҭала иаанкылахоит. Абри атәы аанацҳауеит Аҟәа ақалақь Ахадара апресс-маҵзура.

Аацҳамҭа излаанацҳауа ала, апассаџьырцәа рныҟәара азы инацҵаны автобусқәа аусура иалагалахоит. Атроллеибустә маршрутқәа русура ҩаҧхьа ихацыркхоит ҧхынҷкәынмза 12.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа