Ажәабжьқәа

Популярное

Левон Галустиан: ҳара акы иаламҩашьо амшентәи акультура аиҭарҿиара ашьаҭакра ҳалҳаршеит

391
02.11.2017 17:14
Левон Галустиан: ҳара акы иаламҩашьо амшентәи акультура аиҭарҿиара ашьаҭакра ҳалҳаршеит
Цҟыбын ақыҭан амшентәи аерманцәа ркультуреи рыбзазареи афестиваль мҩаҧысит.

Цҟыбын. Абҵарамза 2. Аҧсныпресс. Лана Ҵәыџьҧҳа. Амшентәи аерманцәа ркультуреи рыбзазареи Афестиваль иаҭааит Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба, уи ихаҭыҧуаҩ Витали Габниа, Жәлар Реизара-Апарламент аиҳабы Валери Кәарҷиа, атәыла Анаҧхгара ахаҭарнакцәа, адепутатцәа.Гәылрыҧшь араион ахада ихаҭыҧуаҩ Дмитри Габлиа  Амшен традициала иазгәарҭо ныҳәаны ишьақәгылахьеит ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит. “Араион анаҧхгара ахьӡала ари аныҳәа шәыдысныҳәалар сҭахуп. Уи аринахысгьы анагӡара шаиуо агәра ганы сыҟоуп”, – ҳәа иҳәеит Дмитри Габлиа.

Убри аан Аҧсны аерманцәа Рхеилак ахантәаҩы Галуст Трапизониан иарбоу Афестиваль Гәылрыҧшь араион аҿы абар шьҭа ҩынтәны имҩаҧысуеит ҳәа иазгәеиҭеит. "Ҳара аҭоурых аҟынтәи иаҳдыруеит ҳабацәеи ҳабдуцәеи аерман жәлар рзы иуадаҩӡаз аамҭақәа раан ибарақьаҭу аҧсуа дгьыл аҿы ахыҵакырҭа шырыҧшааз атәы. Иахьа ҳара Аҧсны иқәынхо аерман жәлар рхаҭарнакра ишахәҭоу еиҧш аарҧшразы иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит”, – ҳәа иҳәеит Галуст Трапизониан.

Жәлар Реизара – Апарламент аиҳабы ихаҭыҧуаҩ Левон Галустиан амшентәи аерманцәа аҧсуа дгьыл аҿы рыҟалара аҭоурых еиҭеиҳәеит: “Иахьа ҳара зегьы иаҳзеиҧшу алахьынҵеи ҳазнысыз амҩа аҭоурыхи ҳаиднакыланы ҳамоуп. Ижәытәӡоу аҧсуа дгьыл аҿы аерманцәа рыҟазаара аҭоурых  даараӡа ихьанҭаз, арыцҳара ду зцыз аамҭа иадҳәалоуп, аха иара убасҵәҟьа уи иҵаулоу аҵакы амоуп. Уи атрагедиатә ҟазшьа амоуп, избан акәзар, XIX  ашәышықәса анҵәамҭеи XX ашәышықәса алагамҭеи рзы ауаатәыҩса рҭоурых аҿы иҟалаз раҧхьаӡатәи агеноцид иадҳәалаз ишьаарҵәыраз ахҭысқәа ирыхҟьаны ҳара зегьы ҳазхылҵыз ҳабацәеи  ҳабдуцәеи арахь иқәнагалеит. Иҵаулоу аҵакы амоуп ҳәа азуҳәар алшоит, избан акәзар ҳара ахеиқәырхареи акы иаламҩашьо амшентәи акультура аиҭарҿиара ашьаҭакреи ҳалҳаршеит. Уи абеиареи ахкырацәареи зеиҕьаҟам ала идырҵабыргуеит иахьа ари Афестиваль аҿы ицәыргақәҵоу аекспонатқәа. Ҳара ҳабацәеи ҳабдуцәеи иҳзаанрыжьыз атрадициақәа ҳаиҷаҳаны иҳахьчоит, ажәытәӡатәи аамҭақәа раахыс ишаҧу ала  урҭ еиҵагыло абиҧара ирылаҳааӡоит. Араҟа иара убас хымҧада иазгәаҭатәуп даҽакгьы. Ҳажәлар рытрадициақәеи Аҧсынтәыла ашьагәыҭжәлар-аҧсуаа рҵасқәеи еилаҵәаны иҟоуижьҭеи акырӡа ҵуеит. Даҽакалагьы ҟалашьас иамоузеи, аиҩызарала еилоу ажәларқәа рыбжьара?! Ҳазхылҵыз рыла ишьаҭаркыз, аҩжәларык рыбжьара апатуеиқәҵареи аидгылареи рытрадициақәа ирыцҵахоит, уимоу,ессааирагьы иҕәҕәахалоит”.
                                                                                   
Ари аныҳәа иаҭааз Гагра араион ахада Заур Бганба иааиуа ашықәс азы Афестиваль амҩаҧгара Гагра араион ашҟа аиагара азы ажәалагала ҟаиҵеит.Афестиваль ахы аланархәит Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата. Уи аҧснытәи апавилион аҿы аҧсуа чысхкқәеи аҭыҧантәи аарыхыҩцәа раалыҵи адгалара мҩаҧнагеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа