Ажәабжьқәа

Популярное

Урыстәыла алхратә ҭыҧқәа рҭыӡҭыҧқәа еилкаауп

219
08.08.2019 13:02
Урыстәыла алхратә ҭыҧқәа рҭыӡҭыҧқәа еилкаауп
Адыррақәа рыларҵәара мҩаҧнагеит Урыстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа.

Аҟәа. Нанҳәамза 8. Аҧсныпресс. Урыстәыла иҟоу Аҧсны Ацҳаражәҳәарҭа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхразы Урыстәылатәи Афедерациа иахьаҵанакуа алхырҭатә ҭыҧқәа раартразы адыррақәа аланарҵәеит:

“Москва ақалақь аҿы Алхырҭатә ҭыҧхада №6 алхырҭатә ҭыҧ №4 аартхоит абри аҭыӡҭыҧ ала: Донскаиа амҩа. Аҩ.18/7, аргылара 1 (зегь раасҭа иааигоу аметро астанциа Шаболовскаиа).

Черкесск ақалақь аҿы Алхырҭатә ҭыҧхада №6 алхырҭатә ҭыҧ №5 аартхоит абри аҭыӡҭыҧ ала: Первомаискаиа амҩа, аҩны 26.

Нанҳәамза 25, 2019 шықәса рзы Москвеи Черкесски ақалақьқәа рҿы алхратә ҭыҧқәа абжьыҭиразы иаартхоит асааҭ 08:00 инаркны 20:00 рҟынӡа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа рылахәхаразы Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа, 2016 шықәсатәи ахкы змоу Аҧсны атәылауаҩшәҟәы хымҧада ирыцзар ахәҭоуп”.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа