Ажәабжьқәа

Абзиабареи арыцҳареи: Аҧснытәи адраматә театр аҿы аспектакль “Ромеои Џьулиеттеи” ддырбоит

1027
20.08.2019 12:23
Абзиабареи арыцҳареи: Аҧснытәи адраматә театр аҿы аспектакль “Ромеои Џьулиеттеи” ддырбоит
Арежиссиор Адгәыр Ақаҩба испектакль “Ромеои Џьулиеттеи” аҧхьарбара мҩаҧысуеит нанҳәамза 21 рзы.

Аҟәа. Нанҳәамза 21. Аҧсныпресс. Дырмит Басариа. С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧснытәи адраматә театр аҿы имҩаҧысыз апресс-конференциа аҿы анапхгаҩы хада Нодар Ҷанба, арежиссиор-ақәыргылаҩ Адгәыр Ақаҩба, асахьаҭыхыҩ Баҭал Џьопуа, апоет Геннади Аламиа Уилиам Шекспир итрагедиа “Ромеои Џьулиеттеи” аҧсуа сцена аҿы имҩаҧысраны иҟоу аҧхьарбара атәы еиҭарҳәеит.

Нодар Ҷанба ишазгәеиҭаз ала, ари апроект атеатр аҽазыҟанаҵон шықәсык иалагӡаны. “Даара иуадаҩын ари аус анагӡара, избан акәзар иара арҿиамҭа ахаҭа “Ромеои Џьулиеттеи” уажәаҧхьа аҧсуа бызшәахьы еиҭагаӡамызт. Иҟаҳҵаз аҳәарала, ари атрагедиа аиҭагара инапы аиркит Геннади Аламиа. Ҳара иара убас Ромеои Џьулиеттеи рроль анагӡаразы адыҧхьалара ҳалшеит аҟыбаҩ злоу актиор ҿарацәа”, – ҳәа иҳәеит иара.

Аспектакль арежиссиор-ақәыргылаҩ Адгәыр Ақаҩба убасҵәҟьа актиор ҿарацәа радыҧхьалара иаҵоу аҵакы хада дазааҭгылеит: “Атрагедиа “Ромеои Џьулиеттеи” – ари ақәыҧшцәа рыбзиабара цқьа агимн ауп. Убри аҟнытә ҳара аспектакль аҿы аусуразы иадҳаҧхьалеит атеатралтә ҵараиурҭақәа роушьҭымҭацәа. Аҧсуа театрқәа рактиор ҿарацәа акыр аперспективеи аинтеллектуалреи змоу роуп. Урҭ аҿар рхаҭарнакцәа аӡәырҩы реиҧш, аҟазараҿы акыр ихымҧадатәиу хра злоу аенергиа ҕәҕәа рылоуп”.

Геннади Аламиа аспектакль аиҭагара далацәажәеит: “Аҳәынҭқарратә театр амилаҭтә бызшәа ҩныҩлароуп. Аҧсуа бызшәа аҩбатәи аплан аҿы аргылара зыҟалаӡом. Аиҭагара сара сзы акыр аџьабаа ацын, аха акыргьы ҳаҭыр сзақун ас еиҧш иналукааша автор ирҿиамҭа аиҭагара”.

Ренессанс аепоха аан инхоз англыз драматург Уилиам Шекспир еихьӡылоу итрагедиа ала аспектакль “Ромеои Џьулиеттеи” С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧснытәи адраматә театр асценаҿы аҧхьарбара нанҳәамза 21 рзы имҩаҧысуеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа