Ажәабжьқәа

Очамчыра араион аҿы 2 000 тонн рҟынӡа акарпыжәи ашьынкеи реизгара азҧхьагәаҭоуп

219
15.07.2019 15:00
Очамчыра араион аҿы 2 000 тонн рҟынӡа акарпыжәи ашьынкеи реизгара азҧхьагәаҭоуп
Аҧсныпресс акорреспондент Очамчыратәии Гәылрыҧшьтәии араионқәа рҿы акарпыжәи ашьынкеи ркультурақәа раарыхра ирыдҳәаланы иҟоу аҭагылазаашьа атәы изеиҭарҳәеит.

Аҟәа. Ҧхынгәымза 15. Аҧсныпрсс. Ҭамара Ачҧҳа. Аҧсныпресс акорреспондент араионтә қыҭанхамҩатә усбарҭақәа рҿы Очамчыратәии Гәылрыҧшьтәии араионқәа  иахьрыҵанакуа акарпыжәи ашьынкеи ркультурақәа раарыхра ирыдҳәаланы иҟоу аҭагылазаашьа атәы изеиҭарҳәеит.

Убас, Очамчыра араион Ақыҭанхамҩатә усбарҭа апрогнозҟаҵареи аекономикеи рыҟәша аиҳабы Ешсоу Гәыргәылиа адырра ҟаиҵеит: “Ҧхынгәымза аиҩшамҭа инаркны цәыббрамза, иҟалар алшоит жьҭаарамзагьы рынҵәамҭанӡа араион аҿы акарпыжәи ашьынкеи раарыхра аизгара мҩаҧыслоит. Сынтәа акарпыжәи ашьынкеи ркультурақәа ирыҵанакит 160 гектар рҟынӡа. Аура зеиҧшрахо атәы аҳәара макьаназы изаацәоуп, избан акәзар, асезон уажәоуп иналага. Ҳара иазҧхьагәаҭаны иҳамоуп 2 000 тоннак рҟынӡа аура аизгара. Ҵыҧх иаҿырҧшны уахәаҧшуазар, жәаҳәарада, ҳара маҷк аиҵахара ҳамоуп ҳәа уҳәар алшоит. Иҳаҩсыз ашықәс азы зынӡа еизган 5 000 тонн рҟынӡа. Убри аан, уи адәқәа рҿы аҧхасҭа зырҿио ахәаҷа-маҷақәа рҿагылара иазку аусмҩаҧгатәқәа мҩаҧысуеит ҳәа иазгәеиҭеит.

Гәылрыҧшь араион аҿы, Ақыҭанхамҩатә Усбарҭа аиҳабы Рафик Григориан иҟаиҵаз адыррақәа рыла, аизгара азҧхьагәаҭоуп 200-500 тонн рҟынӡа акарпыжә. “Макьаназы аура зеиҧшрахо атәы аҳәара заацәоуп, асезон анҵәамҭазы иаабап иҟало. Аҧсабаратә ҭагылазаашьа иадҳәалоуп зегьы. Иаагап, аарҩара ҟалар – аӡақәҭәара аҭаххоит, уи ауадаҩрақәа маҷымкәа иаҳзацуп”.

Рафик Григориан иажәақәа рыла, араион аҿы акарпыжәи ашьынкеи ркультурақәа реизгара цәыббра анҵәамҭанӡа имҩаҧысуеит. Сынтәа анхацәа 20-25 гектар рҟынӡа акарпыжә еиҭарҳаит. “Рыцҳарас иҟалаз, аҧхасҭа зырҿио ахәаҷа-маҷа хкқәа рыцәоуп. Урҭ рықәгара азы иҷыдоу ахимиатә маҭәашьарқәа рхархәарала аусмҩаҧгатәқәа наҳагӡоит”, – ҳәа алкаа ҟаиҵеит иара. Рафик Григориан иҟаиҵаз адыррақәа рыла, кьылак акарпыжә ахәҧса иахьа цыралатәи ахәаахәҭра аҿы – 20-25 мааҭ рҟынӡа инаӡоит, ашьынка акәзар – 50-60 мааҭ.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа