15 Рашәара 2021

АРҨЫШЬЫГАТӘ МАҬӘАШЬАРҚӘА РЫҬИРА ЗНАПЫ АЛАКУ ГӘЫҦҨЫК РААНКЫЛАРА АЛЫРШОУП

Аԥшьаша, 24 Цәыббра 2020 22:01 1379

Аҟәа. Цәыббрамза 24. Аҧсныпресс.  Арҩышьыгатә маҭәашьарқәа реиҭарсра знапы алаку гәыҧҩык ауаа раанкылара алыршахеит. Аҧсны Аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра иатәу Арҩышьыгатә маҭәашьарқәа  зинда рырмазеира, раахәара, рыҵәахра, рлага-ҩагара, ма рыҭира аҧхьырҟәҟәаареи ахылаҧшреи рзы Аусбарҭа аусзуҩцәа “Метадон” ҳәа изышьҭоу арҩышьыгатә маҭәашьар апартиа ду алаҵәара аҧхьырҟәҟәаара рылшеит.

“Ари аус алыршахеит ҷыдала имҩаҧгаз аоперациа иабзоураны. Аусбарҭа аусзуҩцәа “Метадон” алага-ҩагареи аҭиреи знапы алакыз ацәгьоуцәа ргәыҧ аанкылара рылшеит. Аоперативтә усмҩаҧгатәқәа раан ирымхыз амаҭәашьар експерт-криминалисттә центр аҿы аҭҵаара мҩаҧысуеит. Уи акапан хышәи ҩынҩажәижәаба грамм рҟынӡа инаӡеит. Иарбоу арҩышьыгатә маҭәашьар ахәҧса изакәаным аџьармыкьа аҿы 14 млн. мааҭ рҟынӡа инаӡоит. Уи иарбоу ашьцылара бааҧсы змоу ҳтәылауаа рхархәара иазкын”, - ҳәа адырра ҟанаҵоит Аҧсны аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра апресс-маҵзура.

 

 

ПАРЛАМЕНТ-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РА<br>Официальный сайт
АГЕНТСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РА<br>Официальный сайт
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МЧС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
СУХУМ<br>Официальный сайт
МВД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
AUSURA.SU<br>Биржа труда
Яндекс.Метрика

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Tripples